Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 68 129,70 zł

Opis inwestycji

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami. Budowa odbywała się w kilku etapach. Zadaniem inwestycji była budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kv sieć kablowego oswietlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi oraz przyłaczem zasilającym w m. Czerniejew