Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W – Gołąbek-Teodorów

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek-Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 13 746 604,61 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa drogi sprowadza się do wymiany istniejących warstw bitumicznych, korekty przebiegu w planie sytuacyjnym, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni, odtworzenia i oczyszczenia istniejących rowów odwadniających, budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach zadania wykonano jezdnię dwukierunkową o szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu po 2,75 m). Po prawej i lewej stronie jezdni pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości efektywnej 3,00 m w terenie zabudowanym oraz szerokości 2,5 m w terenie niezabudowanym, ograniczoną od strony jezdni krawężnikiem o szerokości 15 cm, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym o szerokości 8 cm. Długość całego przebudowanego odcinka wynosi 4.306 m, w miejscowości Gołąbek około 1.800 m – ul. Siedlecka na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Gajowej. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 25.08.2022r. do 9.11.2023 r.